Försäkringsvillkor

Refurbly Care by Omocom

Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring som täcker köp av egendom enligt försäkringsvillkoren nedan. Omocom har i egenskap av gruppföreträdare ingått gruppavtal med försäkringsgivaren W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial, nedan kallat Berkley. Genom gruppavtalet är samtliga Refurblys kunder gruppmedlemmar och kan välja att teckna försäkring enligt dessa försäkringsvillkor.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för den försäkrade som köper egendom som står angiven på försäkringsbeskedet.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden). Försäkringen är i kraft under 1 år om premien är betald.

2.2 Förnyelse av försäkringsavtalet

Försäkringen kan förnyas för ytterligare 1 år.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada, stöld eller förlust som inträffar inom något land i Norden.

4. Försäkringsbelopp

4.1 Ersättningsnivåer

Vid köp av egendom lämnar försäkringen som mest ersättning upp till egendomens marknadsvärde innan skadan inträffade.

Maximal ersättning lämnas upp till som mest 20 000 SEK.

5. Självrisk

Självrisken är vid varje skadetillfälle 299 SEK.

6. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen omfattar mobiltelefoner och tillbehör som kommer med i förpackningen från Refurbly.

6.1 Allriskförsäkring

Ersättning lämnas för allriskskada enligt vad som anges i punkt 4.1. Med allriskskada menas plötslig och oförutsedd skada på eller förlust samt stöld av egendom.

6.2 Självriskeliminering

Vid fall då skada, förlust eller stöld omfattas av annat försäkringsskydd lämnar försäkringen ersättning för avdragen självrisk från den försäkrades ordinarie försäkring, upp till maximal ersättningsnivå enligt 4.1.

7. Vad försäkringen inte gäller för

7.1 Krig, terrorism eller upplopp

Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse , inbördeskrig, revolution, uppror, upplopp, terrorism, sabotage eller åtgärd av makthavare som obehörigen tagit makten.

7.2 Framkallande av skada

Försäkringen gäller inte om den försäkrade har framkallat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Detsamma gäller om dessa annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.

7.3 Repor och slitage

Ersättning lämnas inte för skada bestående av mindre repa eller normalt förekommande slitage om detta inte påverkar egendomens användbarhet.

7.4 Bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott

Ersättning lämnas inte för skada genom bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott.

7.5 Force majeure

Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller återställande av skadad egendom fördröjs på grund av

• krig, krigsliknande händelse , inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp
• arbetsmarknadskonflikt
• konfiskation eller nationalisering
• rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet.

Förbehållet i fråga om arbetsmarknadskonflikt gäller även om försäkringsgivaren vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder.

7.6 Leverantörsgaranti

Försäkringen gäller inte för fel på objekt som leverantör eller annan ansvarar för enligt garanti, liknande åtagande eller presumtionsansvar enligt lag. Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att den som ansvarar bestrider att fullgöra ansvaret eller inte kan fullgöra ansvaret.

7.7 Undantagen egendom

Försäkringen omfattar inte redan kända skador på egendom, oavsett om skadan är synlig eller inte.

8. Anmälan om skada

Försäkringsfall skall anmälas till Omocom snarast från det den försäkrade fått kännedom om en skada. Anmälan görs via skadeformulär som bifogas vid köp av försäkringen eller direkt till Omocom. Vid frågor kontakta 08 520 278 70, besök vår hemsida https://omocom.insurance eller kontakta oss via e- post hello@omocom.se.

Vid skada skall den försäkrade insända:
• Ifylld skadeanmälan,
• kopia av polisanmälan vid stöld eller annat brott,
• kvitto på återanskaffad eller reparerad egendom,
• kopia på ersättningsbesked från försäkringsgivaren för ordinarie försäkring.

8.1 Medverkan vid skadereglering

Du måste i största möjliga utsträckning medverka till att skadehändelsen kan klaras upp så snart som möjligt. I synnerhet ska du lämna upplysningar och uppgifter som kan ha betydelse för skaderegleringen. Du ska särskilt besvara de frågor som skaderegleraren ställer. Om försäkringsgivaren drabbas av skada till följd av att du inte medverkat, sätts din ersättning ned efter vad som under omständigheterna kan anses vara skäligt.

8.2 Så regleras skadan

När du har anmält skadan till oss avgör vi hur skadan ska ersättas. Ersättning kan ske genom reparation, återanskaffning eller presentkort hos Refurbly. Kontakta Refurbly för information om retur av produkten. Vi har alltid rätt att överta egendom som vi har ersatt. Vi ansvarar för skadekostnaden efter eventuellt åldersavdrag.

8.3 Oriktiga uppgifter i samband med skada

Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning efter skada, uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning enligt denna försäkring, kan ersättningen sättas ned eller helt utebli.

9. Skadevärderingsregler

Omocom har rätt att avgöra om produkten ska repareras, ersättas med ny egendom eller med presentkort. Reparation eller ersättning med ny egendom eller ersättning med presentkort skall ske via Refurblys serviceverkstad.

Du ska själv som ägare till egendomen efter vårt medgivande beordra reparation och godkänna eller reklamera utfört arbete. Försäkringsgivaren övertar äganderätten till all förlorad egendom som vi ersatt.

9.1 Avskrivningsmetod

Skada eller förlust på egendom enligt vad som framgår av punkt 4.1 värderas till kostnaden för återställande utifrån egendomens dagsvärde. Med dagsvärde menas egendomens marknadsvärde vid viss tidpunkt.

Avskrivning begränsas alltid till högst 80% av nyanskaffningsvärdet.

10. Preskriptionstid

Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten då skadan upptäcktes. Annars går rätten till ersättning förlorad.

Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsbolaget inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.

11. Regressrätt

I och med att försäkringsgivaren har betalat ersättning för skada övertar försäkringsgivaren den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som gentemot den försäkrade är ersättningsskyldig med anledning av skadan.

12. Tvist

Tvist om tolkning och tillämpning av detta försäkringsavtal ska prövas av svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

13. Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är W.R. Berkley Insurance AG, Svensk filial, genom Omocom som är anknuten försäkringsförmedlare.

14. Försäkringsavtalslagen

För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104).

15. Personuppgifter

Personuppgifter hanteras både av Omocom och av Berkley, i enlighet med den information om behandling av personuppgifter som respektive företag lämnar på sin webbplats (se omocom.insurance, refurbly.se/integritetspolicy och berkleyforsakring.se/data-sakerhet/). Kontakta oss om du vill få informationen skickad till dig.

16. Om vi inte kommer överens

Omprövning av ditt ärende

Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende kan du alltid få beslutet omprövat antingen genom att kontakta Omocom för att reda ut ett eventuellt missförstånd, eller genom att skriva till klagomålsansvarig hos försäkringsgivaren (Berkley), genom att redogöra för ärendet och be om en omprövning. Omocom nås på telefonnr: 08 520 278 70, e-postadress: hello@omocom.se.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Om du fått ditt ärende omprövat och ändå inte är nöjd har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, som prövar klagomål från privatpersoner utan kostnad.
ARN:s postadress är ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon nr: 08-508 860 00, webbsida: www.arn.se, e-postadress: arn@arn.se.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrås postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm,
besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm, telefon nr: 0200-22 58 00, webbsida:
konsumenternasforsakringsbyra.se, epost via webbformulär.

Allmän domstol

En försäkringstvist kan i de flesta fall även prövas av allmän domstol.

17. Ordlista-definitioner

Frivillig gruppförsäkring - en försäkring som den som tillhör en särskild grupp har rätt att ansluta sig till genom anmälan/ansökan.

Försäkringstagare - den som har ingått försäkringsavtal med försäkringsgivaren.

Försäkringsavtal - det avtal som gäller för varje försäkring och som omfattar ansökan om anslutning till försäkringen, de försäkringsvillkor som gäller vid varje tid, det senaste försäkringsbeskedet, försäkringsavtalslagen (2005:104) och svensk lag i övrigt.

Försäkringsbelopp - det belopp som försäkringstagaren har rätt till vid ett försäkringsfall.

Försäkringsbesked - det besked som utfärdas så snart en försäkring har meddelats eller ändrats och som innehåller information om försäkringens omfattning och giltighetstid, grundläggande rättigheter och skyldigheter i fråga om försäkringen samt viktiga begränsningar av försäkringsskyddet.

Försäkringsfall – den eller de händelser/skador som kan ge rätt till ersättning genom försäkringen.

Försäkringsgivare – den som har ingått försäkringsavtal med försäkringstagaren och är skyldig att betala ut försäkringsersättning i enlighet med försäkringsavtalet, d.v.s. i detta fall W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial, org.nr. 516410-2070 (”Berkley”).

Försäkringstid - den tid som försäkringen gäller och för vilken försäkringspremie har betalts.

Gruppföreträdare - den part som har ingått gruppavtalet med försäkringsgivaren, d.v.s. i detta fall Omocom.

Gruppavtal - det avtal mellan försäkringsgivaren och gruppföreträdaren som reglerar vilket försäkringsskydd som gruppmedlemmarna har möjlighet att ansöka om. Ett giltigt gruppavtal är en förutsättning för att det ska vara möjligt att ingå individuella försäkringsavtal enligt dessa försäkringsvillkor.

Gruppmedlem - den som tillhör en på förhand bestämbar grupp som har rätt att ansöka om försäkring. I detta fall består gruppen av var och en som är kund till gruppföreträdaren, d.v.s. Omocom, under förutsättning att kunden är stadigvarande bosatt och folkbokförd i Sverige.

Ladda ner faktabladet

Försäkringen aktiveras vid betalning av försäkringspremien. För varje betald krona i premie går i snitt 0,72 kronor till Omocom som sköter all teknisk integration på plattformen, utformning av försäkringen, kundservice och skadereglering. Resterande 0,38 kronor går till W.R. Berkley som är riskbärare.